چهره زن و مردی پس از شلیک کردن
در تصویر زیر چهره زن و مردی را پس از شلیک کردن با اسلحه ای قدرتمند مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName