عنکبوتی که خودش را درآینه میبیند
در تصویر زیر حرکات خنده دار عنکبوتی که خودش را در آیینه می بیند مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName