غول درياي خزر
اين وسيله نظامي اعجاب انگيز و غول پيکر که توسط روس ها در اتحاد جماهير شوروي سابق ساخته شده است و بي شباهت به تانك، كشتي و هواپيما نيست را غول درياي خزر ناميده اند !
نظرات کاربران
UserName