حرکت نمایشی در خیابان
در تصویر زیر حرکت نمایشی فردی را در خیابان مشاهده میکنیم که منجر به حادثه برای فرد میشود.
نظرات کاربران
UserName