برخورد با ماشین پلیس
در تصویر زیر داغون شدن اتومبیلی را بخاطر برخورد با ماشین پلیس مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName