پریدن از درخت
در تصویر زیر داغون شدن بخاطر پریدن از درخت و شاهکار همراهان را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName