داغون شدن درزمان هنرنمایی
در تصویر زیر داغون شدن به معنای واقعی در زمان هنرنمایی را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName