حماقت یک مرد
در تصویر زیر حماقت یک مرد و آتش زدن باک بنزین ماشین و برخورد با وی را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName