هنر فركتال
در استفاده از يک برنامه فرکتال، هنرمند براساس طراحي پارامترها، طرح مورد نظر خود را پي ريزي مي کند و نتيجه همان خواهد شد که به برنامه ديکته شده است. ولي اين اتفاق، زماني که چند نرم افزار گرافيکي براي خلق يک تصوير فرکتال به طور همزمان استفاده شود، متفاوت خواهد بود. در اين حالت، ساعت هاي زيادي وقت صرف مي شود تا کوچکترين تغييري در نور، سايه روشن و يا رنگ، بخشي از يک فرم فرکتال حاصل شود و نتيجه هميشه آن چيزي نيست که پيش بيني مي شود.هنر مبتني بر رياضيات فرکتال زاييده عصر تکنولوژي است. سرعت همه گير شدن اين تصاوير باعث شده تا به شکل گيري مکتبي خاص در اين هنر توجه نشود و لذا نام و روش هنرمند همراه در پشت کار پنهان مي ماند. امروزه تصاوير بسيار متنوع فرکتال در اينترنت، صفحات نمايشگرهاي کامپيوتر و تلفن هاي همراه قابل رويت است.
نظرات کاربران
UserName