برآيند محاسبات علم رياضي
تصاوير فرکتال شامل اشکالي برپايه محاسبات رياضي است که بسيار بسيار بزرگ تر از آنچه هستند به نمايش درمي آيند. هنر فرکتال زيرشاخه هنرهاي تجسمي دوبعدي است و در حيطه هنرهاي ديجيتال مي گنجد. طراح تصاوير فرکتال علاوه بر داشتن نبوغ و دانش هنري مي بايست بر علم رياضيات و نيز نرم افزارهاي رايانه اي تسلط داشته باشد، چرا که ابزار و زبان بيان اين هنر، اعداد و ارقام و رابطه في مابين آنهاست.علي رغم نگاهي که برخي از هنرمندان کلاسيک به هنر فرکتال دارند و آن را تنها بازي اعداد در رياضي مي دانند، دوستداران اين هنر ديجيتالي، آن را راهي نو براي کنکاش در روابط فرم و فضا معرفي مي کنند.
نظرات کاربران
UserName