هنر فركتال
ما فراکتال‌ها را هر روز مي‌بينيم: درختها ، کوهها، پراکنده شدن برگهاي پاييزي روي زمين . به اين تصويرها که در صفحه قابل مشاهده است، نگاه کنيد و سعي کنيد شباهت بين آنها را درک کنيد.حالا به اين تعريف دقت کنيد: فراکتال شکل هندسي چند جزيي است که مي‌توان آن را به تکه هايي تقسيم کرد که انگار هر تکه يک کپي از " کل " شکل است. واژه فراکتال از ريشه اي يوناني به معناي " تکه تکه شده " و"بخش بخش" آمده است و به نحوي تعريف رياضي اش را در خود دارد. به زبان ساده ، اشکال فراکتالي داراي 3 خاصيت عمومي هستند:تشابه به خود، تشکيل از راه تکرار، بعد کسري. حالا دوباره به تصويرها نگاه کنيد!به سختي بتوان باور کرد که چيزي مانند فراکتال‌ها بتواند اينقدر پيچيده و سخت باشد و در عالي ترين سطوح رياضي به کار رود و در عين حال بتوان به شکل يک سرگرمي خوب به آن نگاه کرد.
نظرات کاربران
UserName