هنر فركتال
برنامه هاي فرکتال قادراند تا متنوع ترين تصاوير رنگي که تاکنون توسط بشر خلق شده اند را طراحي کنند. تنوع بيشمار فرم هاي انتزاعي اين هنر به هر مخاطب امکان يافتن دريافت شخصي خود را مي دهد و مي تواند لحظه ها چشم مخاطب را در گير و دار فضاي خود اسير کند.هنر فرکتال را يک هنر تجربي مي دانند، چرا که هنرمند در خلق تصاوير آن هيچ گاه به طور کامل از نتيجه آن مطمئن نيست.اين عدم اطمينان به معناي غيرقابل پيش بيني بودن تصاوير فرکتال است. برخي از کارشناسان هنر مدرن اين ويژگي هنر فرکتال را وجه مشترک آن با هنر کلاسيک مي دانند چرا که در هنر نقاشي کلاسيک به معناي استفاده از بوم و رنگ، نيز در برخي موارد نقاش از کنترل کامل قلم مو و جرم رنگ و اثر آن بر بوم ناتوان است.
نظرات کاربران
UserName