علامت پیروزی
مردم کرد در حال نشان دادن علامت V (پیروزی) در حالی که بر روی یک تنه درخت ایستاده اند در نزدیکی مرز با سوریه.
نظرات کاربران
UserName