سیل در فرانسه
تصویری از تخریب ماشین های سیل زده در فرانسه که پس از طغیان رودخانه ماسانه به این فرم درآمده اند.
نظرات کاربران
UserName