کودکان افغان در نزدیکی خانه خود را در هرات
کودکان افغان در نزدیکی خانه خود را در هرات نشسته اند. از آنجا که زمستان در سراسر آسیای مرکزی شروع شده است بسیاری از افغانها در تلاش برای ارائه غذا و سرپناه مناسب برای خانواده خود هستند.
نظرات کاربران
UserName