هنر ديجيتالي فركتال
تصاوير فرکتال شامل اشکالي برپايه محاسبات رياضي است که بسيار بسيار بزرگ تر از آنچه هستند به نمايش درمي آيند. هنر فرکتال زيرشاخه هنرهاي تجسمي دوبعدي است و در حيطه هنرهاي ديجيتال مي گنجد. طراح تصاوير فرکتال علاوه بر داشتن نبوغ و دانش هنري مي بايست بر علم رياضيات و نيز نرم افزارهاي رايانه اي تسلط داشته باشد، چرا که ابزار و زبان بيان اين هنر، اعداد و ارقام و رابطه في مابين آنهاست.علي رغم نگاهي که برخي از هنرمندان کلاسيک به هنر فرکتال دارند و آن را تنها بازي اعداد در رياضي مي دانند، دوستداران اين هنر ديجيتالي، آن را راهي نو براي کنکاش در روابط فرم و فضا معرفي مي کنند.
نظرات کاربران
UserName