آفتابگردان ديجيتالي
زمان كاشت تا هنگام برداشت اين گياه ???? تا ???? درجه سانتيگراد است. آفتابگردان در صفر درجه سانتيگراد از بين ميرود. آفتابگردان حساسيت زيادي به خاك ندارد و در هر نوع خاكي مي تواند رشد كند. ليكن در زمينهاي سفت و سنگين و زهكشي نشده مسلماً محصول خوبي نخواهد داد. اين گياه در خاكهاي شني ـ رسي يا رسي ـ شني با واكنش ? معمولاً بهترين محصول را به بار ميآورد و در برابر شوري خاك مقاومتي بسيار اندك دارد.
نظرات کاربران
UserName