خورشيد زيبا
آفتابگردان گياهي يك ساله و چندساله، داراي سه نوع ريشه است : نخست، ريشه اصلي كه تا ?/? متر در عمق زمين فروميرود. دوم ، ريشه هاي فرعي كه در ?? سانتيمتري عمق خاك پراكنده ميشوند و مهمترين بخش ريشه را تشكيل ميدهند و سوم ، ريشه هاي سطحي كه نزديك به سطح خاك هستند. ساقه آفتابگردان اندكي خشن است، قطر آنها ?/? تا ?/? سانتيمتر است و ارتفاعشان تا ? متر ميرسد. برگها به طور متناوب روي ساقه ميرويند. اين برگها عريض، تخم مرغي يا مثلثي شكل دندانه دار ، كركدار و زبر هستند. از اين روي، گوسفندان، بويژه برهها، از خوردن آن امتناع ميكنند. طول برگها به ?? سانتيمتر و عرض آنها به ?? تا ?? سانتيمتر ميرسد.
نظرات کاربران
UserName