توربين بادي
برخي از توربين‌هاي بادي موجب کشته شدن پرنده‌ها به ويژه پرنده‌هاي شکاري مي‌شوند البته مطالعات نشان مي‌دهد که تعداد پرنده‌هاي کشته شده توسط توربين‌هاي بادي در مقابل عوامل انساني ديگر کشته شدن پرندگان مانند خطوط برق, ترافيک, شکار, ساختمان‌هاي بلند و به ويژه استفاده از منابع آلوده انرژي تعداد بسيار ناچيزي است؛ براي مثال در انگلستان که در آن چندين هزار توربين گازي وجود دارد تقريباً در هر سال تنها يک پرنده در هر توربين کشته مي‌شود در حالي که تنها در اثر آثار مخرب استفاده از خودروها هر سال در حدود ?? ميليون پرنده کشته مي‌شوند. در ايالات متحده توربين‌ها هر سال در حدود ?????? پرنده را مي‌کشند که در مقابل ?? ميليون پرنده کشته شده در اثر استفاده از خودروها يا ???? ميليون پرنده کشته شده در اثر برخورد با شيشه‌ها مقدار اندکي است. مقاله‌اي در رابطه با طبيعت اظهار داشته که هر توربين به طور متوسط هر سال ????پرنده يا به عبارتي ? پرنده در طول ?? سال مي‌کشد.
نظرات کاربران
UserName