توربين بادي
توربين‌هاي بادي بايد ده برابر قطرشان در راستاي باد غالب و پنج برابر قطرشان در راستاي عمودي از هم فاصله داشته باشند تا کمترين تلفات حاصل شود. در نتيجه توربين‌هاي بادي تقريباً به ??? کيلومترمربع مکان خالي به ازاي هر مگاوات توان نامي توليدي نيازمند هستند. معمولا براي نصب اين توربين‌ها نيازي به پاکسازي درختان منطقه نيست. کشاورزان مي‌توانند براي ساخت اين توربين‌ها زمين‌هاي خود را به شرکت‌هاي سازنده اجاره مي‌دهند. در ايالات متحده کشاورزان حدود ? تا ? هزار دلار به ازاي هر توربين در هر سال دريافت مي‌کنند. زمين‌ها مورد استفاده قرار گرفته براي توربين‌ها بادي همچنان مي‌توانند براي کشاورزي و چراي دام مورد استفاده قرار بگيرند چراکه تنها ?? از زمين براي ساخت پي توربين و راه دسترسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به عبارت ديگر ??? زمين هنوز قابل استفاده‌است. توربين‌هاي بادي عموما در مناطق شهري نصب نمي‌شوند چراکه ساختمان‌ها جلوي وزش باد را سد مي‌کنند و قيمت زمين نيز معمولا زياد است. با اين حال پروژه نمايشي تورنتو اثبات کرد که نصب توربين‌هاي بادي در چنين مکان‌هايي نيز ممکن است.
نظرات کاربران
UserName