توربين بادي
نتخاب مکان مناسب براي نصب نيروگاه بادي و جهت نصب توربين‌ها در محل از نکات حياتي براي توسعه اقتصادي اين گونه نيروگاه‌هاست. گذشته از دسترسي باد مناسب در محل مورد بحث, عوامل مهم ديگري مانند دسترسي به خطوط انتقال, قيمت زمين مورد استفاده, ملاحظات استفاده از زمين و مسائل زيست محيطي ساخت و بهره‌برداري نيز در انتخاب يک محل براي نصب نيروگاه‌ها موثر است. از اين رو استفاده از نيروگاه‌هاي بادي در مناطق دور از ساحل ممکن است هزينه‌هاي مربوط به ساخت يا ضريب ظرفيت را با استفاده از کاهش هزينه‌هاي توليد برق جبران کنند.
نظرات کاربران
UserName