توربين بادي
در جهان هزاران توربين بادي در حال بهره‌برداري وجود دارد که ظرفيت توليدي آنها به ?????? مگاوات مي‌رسد و در اين ميان اتحاديه اروپا ??? از کل توان بادي جهان را توليد مي‌کند. توليد برق بادي در ميان ديگر روش‌هاي توليد انرژي الکتريکي داراي بيشتري شتاب رشد در قرن ?? بوده‌است به طوري که توليد توان بادي جهان در بين سال‌هاي ???? تا ???? چهار برابر شده‌است. در دانمارک و اسپانيا برق بادي حدود ??? يا بيشتر ازکل توليد انرژي الکتريکي را تشکيل مي‌دهد. گرچه ??? از توان بادي توليد شده در جهان به ايالات متحده و اتحاديه اروپا تعلق دارد اما سهم پنج کشور اول توليد کننده برق بادي از ??? در سال ???? به ??? در سال ???? کاهش يافته‌است. انجمن جهاني انرژي بادي پيش‌بيني کرده در سال ???? ضرفيت توليدي برق بادي به ??? گيگاوات برسد. با توجه به ميزان توليد کنوني ???? مگاوات اين رقم پيش‌بيني يک رشد ??? را در هر سال نشان مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName