توربين بادي
منشا باد يک موضوع پيچيده‌است. از آنجاييکه زمين بطور نامساوي به وسيله نور خورشيد گرم مي‌شود بنابراين در قطب‌ها انرژي گرمايي کمتري نسبت به مناطق استوايي وجود دارد همچنين درخشکي‌ها تغييرات دما با سرعت بيشتري انجام مي‌پذيرد و بنابراين خشکي‌ها زمين نسبت به درياها زودتر گرم و زودتر سرد مي‌شوند. اين تفاوت دماي جهاني موجب به وجود آمدن يک سيستم جهاني تبادل حرارتي خواهد شد که از سطح زمين تا هوا کره، که مانند يک سقف مصنوعي عمل مي‌کند، ادامه دارد. بيشتر انرژي که در حرکت باد وجود دارد را مي‌توان در سطوح بالاي جو پيدا کرد جايي که سرعت مداوم باد به بيش از ??? کيلومتر در ساعت مي‌رسد و سرانجام باد انرژي خود را در اثر اصطکاک با سطح زمين و جو از دست مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName