پیاده روی کنار نهر آب
یک زن در کنار نهر آب در نزدیکی فرانکفورت که یک پل قدیمی کوچک بر روی آن کشیده شده در حال قدم زدن است.
نظرات کاربران
UserName