کودکان پسر قبیله های Gayo
کودکانپسرمتعلق به قبیله های قومی Gayo طی مراسمی در منطقهکوهستانی در استان آچه اندونزیدر حال انجاممراسم ورقص سنتیهستند.
نظرات کاربران
UserName