شستشوی بدن در آب مقدس معبد سیک ها
در پانصد و چهل و پنجمین سالگرد تولد نخستین معلم و پیشوای سیکها، یکی از پیروان فرقه سیک خود را در آب مقدس معبد طلایی آمریتسار، که مقدسترین مکان مذهبی سیکهاست، میشوید – هند
نظرات کاربران
UserName