راه حسین نزدیکتر است
از مردم گمراه جهان راه مجویید/نزدیكترین راه به الله حسین است
نظرات کاربران
UserName