لبنیات در انتظار بسته حمایتی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآوردههای لبنی با اشاره به گران شدن شیر خام از سکوت وزارت جهاد کشاورزی در مقابل بسته حمایتی به منظور ثبیت قیمت لبنیات خبر داد.
نظرات کاربران
UserName