ریشه مشترک
در صحنه بینالمللی گروههای تکفیری و رژیم صهیونیستی با یک هدف مشترک دست به کشتار مردم بیدفاع میزنند و آن نابودی اسلام و مسلمانان است.
نظرات کاربران
UserName