خودسوزی آمریکا
آمریکا در برهههای مختلف تاریخ با تشکیل گروهکهای تروریستی اهداف خود را در منطقه خاورمیانه دنبال کردهاست و پس از پایان تاریخ مصرف این گروهکها با شیوهای مزورانه در قامت یک قهرمان اقدام به نابودی آنها کردهاست.
نظرات کاربران
UserName