طناب پوسیده
ترکیه با دنبالهروی از سیاستهای سلطه جویانه آمریکا و حمایت از تروریستهای مخالف دولت سوریه بازی خطرناکی را در منطقه دنبال میکند که به عقیده کارشناسان در آیندهای نه چندان دور گریبان این کشور را خواهد گرفت.
نظرات کاربران
UserName