رژیم نژادپرست
سیاهپوستان آمریکا همزمان با مراسم یادبود مایکل براون، نوجوان ۱۸ ساله سیاهپوست آمریکایی که در شهر فرگوسن حومه سنت لوئیس، به ضرب گلوله پلیس کشته شد، اقدام به اعترضات ضد نژادپرستی کردهاند که با سرکوب شدید پلیس مواجه شدهاست.
نظرات کاربران
UserName