هزار چشمه ی اشکم اگر دهند به چشم/خدا گواهست که وقف عزای تو است حسین

نظرات کاربران
UserName