هردوعالم دردعا،محتاج دست کوچک مــــن/تاابدحاجـــت روا گردنــــد ازیک آمینــــــــــــــــم
نظرات کاربران
UserName