می خواست حسین تا ببوسد لب او/تیر آمد و زودتر گلویش بوسید
نظرات کاربران
UserName