هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود
نظرات کاربران
UserName