آسمان سجده به پابوس شماآورده است/ساربان قافله را کرب و بلا آورده است
نظرات کاربران
UserName