ناتوانی در ترک سیگار
عدم توانایی فرد در ترک سیگار با وجود کلید دستبند متصل به سیگار
نظرات کاربران
UserName