اعتیاد به سیگار
دستگیر شدن فرد توسط سیگار و عدم توانایی بر ترک
نظرات کاربران
UserName