بهترین زن از نظر پیامبر
بهترین زنان زن زایا، مهربان و پاکدامن است که برای شوهرش خودآرایی می کند و فرمان شوهرش را اطاعت می کند
نظرات کاربران
UserName