پسر خونسرد
در تصویر زیر پسرچاق و خونسردی را در زمان تیراندازی و شلیک کردن مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName