گربه ای درحال پرواز
در تصویر زیر پرتاب گربه از هواپیما به پایین را باچتر نجات مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName