طوفان قدرتمند
در تصویر زیر طوفان قدرتمندی که یک درخت را از ریشه می کند مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName