برترین ویژگی سیاه مشق ریتم( تکرار)است
نظرات کاربران
UserName