زمین خوردن فوتبالیست
در تصویر زیر بازیکن فوتبالی را میبینیم که با صورت زمین میخورد...
نظرات کاربران
UserName