انعطاف بادکنک پر از آب
در تصویر زیر انعطاف پذیری بادکنکی پراز آب را در هنگام سقوط مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName