طراحی و تذهیب آیه 25 سوره بقره
کسانی که ایمان آورده و کارهای صالح کرده اند نویدشان ده که بهشت ها در پیش دارند که جویها در آن روانست و چون میوه ای از آن روزیشان شود بگویند این همانست که قبلا روزی ما شده بود ، و نظیر آن بایشان بدهند ، و در آنجا همسران پاکیزه دارند و خود در آن جاودانند . (آیه 25 سوره بقره)
نگارگر: لیلی عظیمی فهیم
گرافیست: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName