ظهور یک نقش غریب در مزرعه‌ای در باواریا، در جنوب آلمان،
ظهور یک نقش غریب در مزرعهای در باواریا، در جنوب آلمان، جمعیت بسیاری را به خود جلب کرده است. این نقشه دایرهای شکل هفته پیش در این مزرعه ظاهر شد و گویا معلوم نیست چگونه پدید آمده است. تاکنون هزاران نفر به این مزرعه رفتهاند تا آن را از نزدیک ببینند. درباره سرآغاز پیدایش آن هم دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. گفته میشود، ساخته دست بشر است، ولی برخی هم میگویند که این نقش، هدیهای از طرف ستارگان است.
نظرات کاربران
UserName