جوگیر شدن ورزشکار
در تصویر ورزشکاری را میبینیم که جوگیر میشود ودچار حادثه میشود.
نظرات کاربران
UserName