شانس اوردن
در تصویر خطر عبور از خط کشی عابرپیاده را میبینیم که به خیر میگذرد.
نظرات کاربران
UserName